Wilków: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WILKÓW.
Numer ogłoszenia: 182223 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilków , ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, woj. opolskie, tel. 077 4195511, 4195513, faks 077 4195511.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WILKÓW..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Gmina Wilków leży w północno-zachodniej części województwa opolskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa jednego z większych miast Opolszczyzny oraz w niedalekiej odległości od Bierutowa (woj. Dolnośląskie). Obszar gminy Wilków wynosi 10.057 ha tj. 101 km2 . W zasięgu administracyjnym Gminy znajduje się 12 sołectw: Bukowie, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Lubska, Młokicie ,Pągów z przysiółkiem Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór), Wojciechów. W Gminie Wilków strumień odpadów komunalnych wynosił: Odpady w tonach 2013 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 446,4 14,8 1,2 55,4 8,00 Odpady w tonach 2014 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 503,7 14,0 2,17 109,76 13,16 Prognoza na 2015 r. zmieszane plastik papier szkło wielkogab. 482,17 21,27 1,78 71,90 22,16 Ilość odpadów podana powyżej przygotowana została na podstawie analizy sprawozdań przedkładanych Wójtowi Gminy Wilków oraz sprawozdań Wójta Gminy przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, za rok 2013 i 2014 a także przygotowywanych danych za rok 2015 r. Ww. dane zostały podane w celu sporządzenia oferty. Odpady na 1go mieszkańca kgMkrok w 2013 r. - 86 Odpady na 1go mieszkańca kgMkrok w 2014 r. - 94 Odpady na 1go mieszkańca kgMkrok w 2015 r. - 106 (Do obliczeń wzięto pod uwagę szacunkową liczbę osób zameldowanych: koniec 2013 r. 4630, koniec 2014 r. 4602, koniec 2015 r. 4545) Założenia do zabudowy mieszkaniowej gminy Budynki mieszkalne 881 w tym: Zabudowa jednorodzinna 844 Zabudowa wielorodzinna 37 Wartości te ciągle ulegają zmianie. Założenia w zakresie szacowania długości przejazdu założenia dla wszystkich frakcji: długość dróg na terenie gminy: drogi gminne 12 km drogi powiatowe 52 km drogi wojewódzkie 11,6 km drogi wewnętrzne 174 km 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wilków, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami Dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 oraz postanowieniami Uchwały Nr XXI/161/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2013 r., poz. 674, 675 i 960), a także Uchwały Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2013 r., poz. 961). Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego zebrane odpady należy dostarczyć do właściwej dla regionu północnego określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych; Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, zbieranych w workach, pojemnikach oraz kontenerach w odpowiednich kolorach: a) papier i makulatura kolor niebieski b) tworzywa sztuczne kolor żółty c) szkło kolor zielony d) odpady komunalne ulegające biodegradacji osobny worek (właściciel nieruchomości może posiadać przydomowy kompostownik - wówczas jest zwolniony z obowiązku oddawania odpadów bio) Transport odpadów; Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Odbiór mebli, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz przedmiotów wielkogabarytowych nie rzadziej niż raz na pół roku odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): CPV 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami CPV 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów CPV 90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z niżej wymienioną częstotliwością z uwzględnieniem obecnego harmonogramu zamieszczonego w załączniku Nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przez siebie harmonogramu oraz przedstawienia go Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonania usługi, w celu zatwierdzenia, jak również dostarczenia przez Wykonawcę do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. Harmonogram powinien być aktualizowany tak, aby uwzględniał zmieniające się warunki np. powstawanie nowych ulic, osiedli mieszkaniowych, budynków: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 2) papier i tektura nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 3) tworzywa sztuczne nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 4) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 5) odpady komunalne ulegające biodegradacji nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 3. Wykonawca musi odbierać odpady komunalne w sposób zapewniający nieprzepełnienie pojemników, worków, kontenerów. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem akcji wystawka. 5. Odbiór odpadów komunalnych powinien odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 700 1900 6. Odbioru odpadów komunalnych należy dokonywać: a) systematycznie i bez jakiejkolwiek przerwy, w sposób nie zakłócający odpoczynku nocnego oraz ruchu drogowego, b) w terminach wynikających z harmonogramów, niezależnie od warunków atmosferycznych, c) pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. 7. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w worki (nie będące pojemnikami w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) do segregacji odpadów komunalnych, oznaczone odpowiednim kolorem. Dostarczenie mieszkańcom na ich indywidualne zgłoszenie dodatkowej liczby worków wg potrzeb, jak również zapewnienie ich odbioru i zagospodarowania. Worki powinny mieć pojemność 120 litrów. Wykonawca dostarczy również właścicielom nieruchomości zamieszkałych informację w jaki sposób powinni segregować odpady komunalne. 8. Wykonawca umożliwi zakup, dzierżawę, najem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem, iż ceny zakupu, dzierżawy, najmu nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. Kosztem zakupu obciąży osobę zamawiającą dany pojemnik i indywidualnie się z nią rozliczy, nie obciążając kosztami Gminy. 9. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępniane Zamawiającemu, tj. karty przekazania odpadów. 10. Przekazanie do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, w tym z blachy stalowej, papieru i tektury, szkła gospodarczego powinno być potwierdzone w celu wykazania przez Zamawiającego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz przepisach wykonawczych. 11. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów. 12. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wszystkie szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych, prowadzić i przekazywać Zamawiającemu wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie odebrane odpady komunalne. 13. Kontrola obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady, jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak segregacji odpadów. Wykonawca wskazuje również Zamawiającemu właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 14. Wykonawca zobowiązany jest do: ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych, oraz przedstawienia Zamawiającemu wagi przekazanych odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia tj.: a) miesięczne zestawienie odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca; b) miesięczne zestawienie odpadów komunalnych segregowanych, w terminie 10 dni od dnia zakończenia danego miesiąca; 15. Wykonawca umożliwi wykonywanie usług dodatkowych na zlecenie właściciela nieruchomości (np. mycie i dezynfekcja pojemników), obciążając za te czynności właściciela nieruchomości zamawiającego daną usługę. 16. PSZOK nie podlega obsłudze Wykonawcy..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych i 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik Nr 6 do formularza oferty). 2. wypełniony formularz oferty, 3. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *, 4. dowód wniesienia wadium, 5. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, (załącznik Nr 7 do formularza oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 6. W sytuacjach określonych w ust. 5 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 7. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 3) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 8. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą dotyczyły: a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy, b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę, 9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszenia działalności, 6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 11. Niezależnie od postanowień ust. 4 i ust. 5 Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych umowy; 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron; 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych; 4) zmian osobowych: - zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, 5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 12. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 14.Zmiany związane z podwykonawcami Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może: 1)powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2)wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3)wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 4)zrezygnować z podwykonawstwa. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15 . Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) działania siły wyższej . Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.WILKOW.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać po uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi : osobiście w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub za zaliczeniem pocztowym .........

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać przesyłać w zamkniętej kopercie w pok. 9A(SEKRETARIAT) Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,46-113 Wilków.......

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie