Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.3.2023.EH

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym w dniu 22.02.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej’’, działka nr 150, AM 1, obręb Lubska, gmina Wilków na wniosek inwestora – Pani Marioli Tańczyk Wójt Gminy Wilków wyznacza stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Stosownie do art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), tutejszy organ wystąpił w dniu 28.02.2023 r. z projektem decyzji nr sprawy: GK.6733.3.2023.EH do uzgodnienia do: Zarządu Powiatu Namysłowskiego, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nie zgłosił sprzeciwu. w związku z tym Urząd Gminy Wilków zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień 17.03.2023 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.wilkow.pl),
  3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubska (w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości).

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od wskazanego powyżej terminu.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Wilkowie, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. nr 4, w części budynku B), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.