Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy

Wójt Gminy Wilków
mgr  Irena Marszałek

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
Tel. 77 419 55 11
Fax. 77 419 55 11 w. 113
e-mail:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwał rady gminy;
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach polityki rozwoju;
 • określanie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.


Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.